O Nas

O NAS

Spółdzielnia Socjalna ?Kino Marzenie? została utworzona  w dniu
20 maja 2013 roku.

Założycielami są Gmina Kozy oraz Fundacja ?Dobry Dom?.

Do celów statutowych należy:

1)  przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób długotrwale bezrobotnych oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji zawodowej;

2)  realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa – podejmowanie działań mających za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy;

3) prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych zawartych w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)